Renton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hurtowej 4, 15-399 Białystok, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0581/19 pn. „Instalacja fotowoltaiczna Renton Park” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0581/19 z dnia 11 marca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Celem projektu jest obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, poprzez zainstalowanie własnego źródła energii elektrycznej w postaci paneli fotowoltaicznych.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– zwiększenie produkcji energii ze słońca w regionie,
– obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
– spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
– poprawa jakości powietrza na obszarach miejskich,
– zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii,
– poprawa bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa,
– zwiększenie innowacyjności formy poprzez zastosowanie nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 2 686 550,35 zł
Dofinansowanie: 1 411 544,48 zł