Instalacja fotowoltaiczna Renton Park z dotacją

Renton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hurtowej 4, 15-399 Białystok, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0581/19 pn. „Instalacja fotowoltaiczna Renton Park” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0581/19 z dnia 11 marca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie […]